Myndighedskrav og info om skoleåret

VÆRDIGRUNDLAG

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Skolens formål er at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er bred folkelig oplysning inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Undervisningen er af almendannende karakter, og hovedvægten lægges på undervisning, der fremmer udviklingen inden husholdning, håndarbejde og sundhed. Undervisningens sigte er at forøge den enkeltes livskvalitet og muligheder for videreuddannelse.

Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement.

Sådan foregår vejledningen

Skolens overordnede mål forvejledning er, at eleven gennem den daglige undervisning og løbendevejledningsproces, opnår et solidt personligt og fagligt grundlag, samt motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, hvadenten det være sig gymnasial, EUD, STU eller FGU.

Vejledningen gælder alle og foregår både som samtaler med vejleder, kontaktlærer samt på den linje eleven går på. Der lægges vægt på god kontakt til hjemmet og beslutninger tages kun i samarbejde med forældre.

Frie Fagskolers generelle sigte er, at støtte den unge i det forestående uddannelsesvalg. Det handler ikke kun om det faglige, men i lige så høj grad om den enkeltes personlige og sociale kompetencer. Det er i samarbejdet med den unge, at der sættes fokus på nogle af de problempunkter, som man kan forudse vil volde problemer og besvære gennemførslen af en ungdomsuddannelse.

Der udarbejdes faglige evalueringer efterår og forår. Dertil udarbejder vi en statusrapport med fokus på trivsel. 

I december gives der standpunktskarakterer og medio februar tilmeldes den enkelte til de ordinære uddannelser. 

Indstilling til STU tager vi fat på allerede i efteråret. 

ANTIMOBBESTRATEGI – TRIVSELSSTRATEGI PÅ SYDFYNS FRI FAGSKOLE 

2020

Vi arbejder altid med trivsel på Sydfyns Fri Fagskole. Når et skoleår primært lykkes, så er det fordi at den unge får succes i det sociale rum. Social succes giver personlig og faglig bonus. Derfor er vi meget opmærksomme på trivslen for den enkelte såvel som for fællesskabet. 

Eleverne skal leve op til skolens regler, hvor hver elev forpligter sig til at deltage i skolens virke, møde til undervisning og vise respekt og omsorg for de mennesker man møder på skolen. Vi har et godt og trygt undervisningsmiljø, hvor der er plads til at folde sig ud, uden at skulle være bange for at sige noget forkert eller træde ved siden af. 

Vores pædagogiske tilgang til den enkelte er procesorienteret. Vi ved, at det kan tage tid at ændre dårlige vaner og negative forventninger. Teenageårerne er også der man afprøver sig selv og andre, og nogle gange får det negative konsekvenser, hvis man ikke selv kender grænsen. Derfor støtter vi både dem der der overskrider grænser og dem der føler sig forulempet. 

Der er forskel på at blive drillet og mobbet. Mobning er et længerevarende systematiske drilleri og følelsesmæssigt overgreb på en person. Drillerier kan være af forskellige karakter, men hvis de føles som intimiderende drillerier, så skal de stoppes. 

Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på Internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til, at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred.
Vi tolererer på ingen måde digital mobning. Vi inddrager forældre og dem der er ramt og bruger tid på at opklare hændelsesforløb og forebygger, at det kan ske igen. 

Det bedste middel mod mobning er trygge og tolerante fællesskaber. Når der er forståelse for hinanden i en gruppe af unge, har mobningen sværere ved at opstå. Når de unge kender hinanden bedre kan de også lettere tilgive hinanden og det er lettere at arbejde med konflikthåndteringen med dem. 

Eventuel mobning håndteres af kontaktlæreren og ledelsen i fællesskab. 

Selvevaluering på baggrund af skolens værdigrundlag

Udarbejdet i 2019

Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde begejstring og engagement.

På skolen har vi mange former for fællesskaber. Vi har et bofællesskab – vi har et arbejdsfællesskab – vi har et socialt fællesskab.

Når man bor tæt sammen, som vi gør, med alt hvad det indebærer, lærer man hinanden godt at kende. Man lærer at tage hensyn til hinanden og lærer samtidigt at acceptere, at vi gør tingene forskelligt. Den proces med at finde fælles leveregler i dagligdagen og måske være nødt til at indrette sig, er meget udviklende.

Når vi arbejder sammen – f.eks. om at lave mad eller om at lave en skoleopgave – oplever vi, at vi er afhængige af hinanden – at ingen kan undværes, for det vi yder i samarbejdet er værdifuldt – den enkelte er værdifuld i arbejdsfællesskabet. Det er vigtigt at forstå, at man selv gør sig værdifuld ved at være med. At man udfylder sin plads – og ikke kan undværes. Og hvis man ikke deltager, kommer man efterhånden ud af det fællesskab, de andre har sammen. Det er ikke alene irriterende for de andre, at de skal arbejde mere, det er også vejen væk fra anerkendelse i fællesskabet.

At et fællesskab er forpligtende betyder, at man forpligter sig overfor de andre i fællesskabet. Man forpligter sig til at tage de andre alvorligt. Man forpligter sig til at acceptere, at andre har anderledes holdninger, evner eller vaner. Man forpligter sig også til at fortælle de andre, hvis man synes, de handler uklogt – og til at tage imod kritik fra de andre. Man forpligter sig til ikke at være ligeglad.

I det sociale fællesskab på skolen er det vigtigt, at tage kammeraterne alvorligt. At være en god kammerat er at lytte, men også at hjælpe eller tage imod hjælp. Man kan ikke bare melde sig ud af det forpligtende fællesskab, hvis der er noget, der er svært og ind igen, når man selv kan få noget ud af det. Forpligtende fællesskaber er byggesten for vores skole og vi tror på, at den enkelte unge udvikler sig i disse fællesskaber.

Undervisningens sigte er at forøge den enkeltes livskvalitet og muligheder for videreuddannelse.

Bæredygtighed er et gennemgående tema, ligesom evnen til at overskue en proces og samarbejde om en opgave er vigtigt at kunne i køkkenet. Der undervises i psykisk trivsel og sundhed og personlig udvikling.

Strategiplan for Sydfyns Fri Fagskole 2019

Sydfyns Fri Fagskole er i en positiv udvikling og der er mange planer for den forestående udvikling af skolen. 

Der er tre hovedpunkter: 

  • Udvidelse af skolens linjer fra 4 til 5
  • Udvidelse af elevtal ved etablering af udslusning og nye værelser
  • Fortsat efteruddannelse af personale til at varetage elever med udfordringer 

Fra skoleåret 2020 planlægges der at starte en ny, branchestrategisk linje i tråd med skolens øvrige fagskole-linjer, nemlig en Håndværkslinje.
Undervisningens indholdsplan sammensættes i samarbejde med de øvrige frie fagskoler, som allerede har fået erfaring med denne linje.
Skolen overtager Klingstrupvej 1 fra februar 2020 og der skal linjen etableres i eksisterende lokaler, som skal klargøres til undervisningsbrug. 

I strategiplanen er også målet om at udvide skolens elevtal, så skolen har større momentum og styrke, men også fordi, at et højere elevtal vil give mere dynamik og fleksibilitet på de enkelte linjer. Med overtagelsen af Klingstrupvej 5B, hvor Bakkehuset tidligere har været udlejet til kommunen og brugt som børnehave, kan vi nu etablere 7 udslusningsboliger til de elever der er på sidste år af deres STU. Derudover inddrages den tidligere forstanderbolig til kommende elevværelser, som dog ikke bliver klar i forestående skoleår. 

Vi konstaterer, at andelen af elever med udfordringer i det personlige, sociale og/eller faglige er stigende, og derfor arbejder vi fortsat på, at udvikle vores pædagogik og efteruddannelse af personalet. 

Evalueringsplan 2020

Personale:
Skoleåret evalueres løbende på ugentlige personalemøder samt særskilt på medarbejdermøder to dage efter skoleårets afslutning. På personalemøder tages emner op, som er skrevet ind i skemaet under fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Enhver medarbejder kan skrive emner på dagsordenen. Årets arrangementer evalueres på lærermøde umiddelbart efter arrangementets afholdelse. Der afholdes MUS-samtaler med henblik på at afdække den enkelte medarbejders trivsel og ønsker for videre udvikling. 

Der afholdes pædagogiske dage med fokus på udvalgte emner. Senest har der være fokus på god dokumentation og skriveteknik. 

Elever: 

Eleverne evaluerer løbende deres skoleår med deres kontaktlærer gennem samtaler. 

Kontaktlærer og faglærere udarbejder statusrapport med beskrivelse af aktuel status og trivsel i alle boglige fag, linjefag og i forhold til den personlige og sociale trivse