Myndighedskrav

VÆRDIGRUNDLAG

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Skolens formål er at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er bred folkelig oplysning inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Undervisningen er af almendannende karakter, og hovedvægten lægges på undervisning, der fremmer udviklingen inden husholdning, håndarbejde og sundhed. Undervisningens sigte er at forøge den enkeltes livskvalitet og muligheder for videreuddannelse.

Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement.

Sådan foregår vejledningen

Skolens overordnede mål forvejledning er, at eleven gennem den daglige undervisning og løbendevejledningsproces, opnår et solidt personligt og fagligt grundlag, samt motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, hvadenten det være sig gymnasial, EUD, STU eller FGU.

Vejledningen gælder alle og foregår både som samtaler med vejleder, kontaktlærer samt på den linje eleven går på. Der lægges vægt på god kontakt til hjemmet og beslutninger tages kun i samarbejde med forældre.

Frie Fagskolers generelle sigte er, at støtte den unge i det forestående uddannelsesvalg. Det handler ikke kun om det faglige, men i lige så høj grad om den enkeltes personlige og sociale kompetencer. Det er i samarbejdet med den unge, at der sættes fokus på nogle af de problempunkter, som man kan forudse vil volde problemer og besvære gennemførslen af en ungdomsuddannelse.

Der udarbejdes faglige evalueringer efterår og forår. Dertil udarbejder vi en statusrapport med fokus på trivsel. 

I december gives der standpunktskarakterer og medio februar tilmeldes den enkelte til de ordinære uddannelser. 

Anbefaling til STU tager vi fat på allerede i efteråret. 

ANTIMOBBESTRATEGI – TRIVSELSSTRATEGI PÅ SYDFYNS FRI FAGSKOLE 

2024

Vi arbejder altid med trivsel på Sydfyns Fri Fagskole. Når et skoleår primært lykkes, så er det fordi at den unge får succes i det sociale rum. Social succes giver personlig og faglig bonus. Derfor er vi meget opmærksomme på trivslen for den enkelte såvel som for fællesskabet. 

Eleverne skal leve op til skolens regler, hvor hver elev forpligter sig til at deltage i skolens virke, møde til undervisning og vise respekt og omsorg for de mennesker man møder på skolen. Vi har et godt og trygt undervisningsmiljø, hvor der er plads til at folde sig ud, uden at skulle være bange for at sige noget forkert eller træde ved siden af. 

Vores pædagogiske tilgang til den enkelte er procesorienteret. Vi ved, at det kan tage tid at ændre dårlige vaner og negative forventninger. Teenageårerne er også der man afprøver sig selv og andre, og nogle gange får det negative konsekvenser, hvis man ikke selv kender grænsen. Derfor støtter vi både dem der der overskrider grænser og dem der føler sig forulempet. 

Der er forskel på at blive drillet og mobbet. Mobning er et længerevarende systematiske drilleri og følelsesmæssigt overgreb på en person. Drillerier kan være af forskellige karakter, men hvis de føles som intimiderende drillerier, så skal de stoppes. 

Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på Internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til, at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred.
Vi tolererer på ingen måde digital mobning. Vi inddrager forældre og dem der er ramt og bruger tid på at opklare hændelsesforløb og forebygger, at det kan ske igen. 

Det bedste middel mod mobning er trygge og tolerante fællesskaber. Når der er forståelse for hinanden i en gruppe af unge, har mobningen sværere ved at opstå. Når de unge kender hinanden bedre kan de også lettere tilgive hinanden og det er lettere at arbejde med konflikthåndteringen med dem. 

Eventuel mobning håndteres af kontaktlæreren og ledelsen i fællesskab. 

Selvevaluering på baggrund af skolens værdigrundlag

Udarbejdet i 2023

Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde begejstring og engagement.

På skolen har vi mange former for fællesskaber. Vi har et bofællesskab – vi har et arbejdsfællesskab – vi har et socialt fællesskab.

Når man bor tæt sammen, som vi gør, med alt hvad det indebærer, lærer man hinanden godt at kende. Man lærer at tage hensyn til hinanden og lærer samtidigt at acceptere, at vi gør tingene forskelligt. Den proces med at finde fælles leveregler i dagligdagen og måske være nødt til at indrette sig, er meget udviklende.

Når vi arbejder sammen – f.eks. om at lave mad eller om at lave en skoleopgave – oplever vi, at vi er afhængige af hinanden – at ingen kan undværes, for det vi yder i samarbejdet er værdifuldt – den enkelte er værdifuld i arbejdsfællesskabet. Det er vigtigt at forstå, at man selv gør sig værdifuld ved at være med. At man udfylder sin plads – og ikke kan undværes. Og hvis man ikke deltager, kommer man efterhånden ud af det fællesskab, de andre har sammen. Det er ikke alene irriterende for de andre, at de skal arbejde mere, det er også vejen væk fra anerkendelse i fællesskabet.

At et fællesskab er forpligtende betyder, at man forpligter sig overfor de andre i fællesskabet. Man forpligter sig til at tage de andre alvorligt. Man forpligter sig til at acceptere, at andre har anderledes holdninger, evner eller vaner. Man forpligter sig også til at fortælle de andre, hvis man synes, de handler uklogt – og til at tage imod kritik fra de andre. Man forpligter sig til ikke at være ligeglad.

I det sociale fællesskab på skolen er det vigtigt, at tage kammeraterne alvorligt. At være en god kammerat er at lytte, men også at hjælpe eller tage imod hjælp. Man kan ikke bare melde sig ud af det forpligtende fællesskab, hvis der er noget, der er svært og ind igen, når man selv kan få noget ud af det. Forpligtende fællesskaber er byggesten for vores skole og vi tror på, at den enkelte unge udvikler sig i disse fællesskaber.

Undervisningens sigte er at forøge den enkeltes livskvalitet og muligheder for videreuddannelse.

Bæredygtighed er et gennemgående tema, ligesom evnen til at overskue en proces og samarbejde om en opgave er vigtigt at kunne i køkkenet. Der undervises i psykisk trivsel og sundhed og personlig udvikling.

Undervisningsmiljøplan 23-24

Vi er til stadighed opmærksomme på, at det har stor betydning for såvel elever som medarbejdere at færdes i et rart miljø. Vi har et stort ønske om at skolen altid fremtræder lys og indbydende. Vi bestræber os på at vores fysiske rammer er hensigtsmæssige for såvel undervisning som for det kostskoleliv, der udspilles her. Vi sørger for, at der er rent i huset, og vi har en høj vedligeholdelsesstandard, idet vi har den filosofi, at hvis vores omgivelser er pæne, så er trivslen større og man passer bedre på tingene. 

Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, fællessamlinger, kontaktgruppemøder og ved individuelle samtaler mellem elev og kontaktlærer skabes der et løbende overblik over elevernes trivsel – såvel individuelt som i fællesskabet. Der udfærdiges status på den enkelte elevs progression og trivsel to gange årligt. Statusserne danner grundlag for forældre / elevsamtaler. Vi har altid fokus på at der ikke finder mobning sted og vi arbejder bevidst med at skabe et godt samspil eleverne imellem. Via samlinger og igennem elevrådet har eleverne mulighed for at få indflydelse på deres kostskoleophold.  

Vi har pt. stort fokus på de unges skærmforbrug således, at de ikke bruger deres mobiltelefoner unødigt.  

Sydfyns Fri Fagskole

Henrik Karup, forstander

Undervisningsmiljøvurdering 2024 – læs den her 

Formål med undervisningen

Sydfyns Fri Fagskole har til formål gennem praktiske og faglige opgaver at kvalificere vores elever til at opnå kompetencer, så de kan tage ansvar for egen tilværelse. Med udgangspunkt i kostskolefællesskabet arbejdes der med livsoplysning, folkelig oplysning, erhvervsdannelse og demokratisk dannelse.

Sydfyns Fri Fagskole ønsker at lære den unge at tage ansvar for egen læring og egen tid. Skolen bidrager med en faglighed der rækker fremad, gerne mod et erhvervs- og uddannelsesvalg. Sydfyns Fri Fagskole ønsker at bibringe den unge kompetencer, der gør dem i stand til sådanne valg. Vi ligestiller i høj grad praksis og teori i vores undervisning. 

Gennem en stadig opkvalificering af lærerstaben, skal de unge modtage undervisning af høj faglig kvalitet.

Kursusperiode

Sydfyns Fri Fagskole tilbyder undervisning i 42 uger fra søndag d.13. august til lørdag d.29.juni. Skolen er åben for de unge alle ugens dage, undtagen i efterårsferien, juleferien og vinterferien. Der er undervisning fra mandag til fredag. Om aftenen og i weekenderne deltager eleverne i pædagogisk tilrettelagt samvær. Skolen afholder 4 obligatoriske undervisningdage i weekender.

Den daglige undervisning er planlagt i skema for hele kursusperioden og som eleverne kan tilgå via vores intrasystem – Viggo. Skemaet tilgodeser de boglige fag, linje- og valgfag samt køkkentimer.

Indhold

Alle elever deltager i linjefag, boglige fag, og valgfag. Derudover undervises der i rengøring, livsstil, og ernæring. Vi arbejder med at bevidstgøre vores elever om hvordan valg af levevis påvirker os selv og vores omgivelser og miljø.

Skolen tilbyder 6 linjer:

Care, Beauty & Business

Gastronomi 

Hest 360

Gamedesign

Håndværk

Styrke & Mod

På Care, Beauty & Business linjen undervises der praktisk og teoretisk i emner, der fremmer de unges forståelse af menneskets udvikling og behov, kommunikation og konflikthåndtering. Derudover undervises der i beauty lære – dvs at eleverne skal igennem negle, kosmetik og velvære. De skal også igennem service og kundebetjening. De unge kommer på besøg og i praktik på plejehjem, i børnehaver, neglesaloner, frisører og dagligvarebutikker og der laves brobygning på Social og Sundhedsskolen. 

Gastronomi foregår undervisningen primært i skolens køkkener. Der undervises praktisk og teoretisk med fokus på den gode madoplevelse. Der kommer gæstelærere med forskellige specialer f.eks. desserter, asiatisk mad og konditorarbejde. Eleverne kommer i brobygning på erhvervsskolens Food afdeling og i praktikker i forskellige køkkener.

Game design er delt i to hovedområder Game – art og Game – it. På Game art lægges der vægt på alt det visuelle i spilopbygning hvor der på Game – it lægges vægt på programmeringsdelen. De to områder arbejder hen over året på flere fælles projekter. Begge områder undervises desuden i generel spilforståelse og it-sikkerhed. Linjen er en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Der er brobygning på Game College ved Viden Djurs i Grenå og der besøges forskellige game events i løbet af skoleåret.

På Hest 360 undervises der i alt omkring det at have hest. Man deltager ved dyrlægebesøg, når der skal efterses tænder og når vi har smed på besøg. Eleverne oplæres i at tage ansvar og med til vedligeholdelse af stald og mark, hestens fodring, røgt og pleje og ridning og træningsmetoder indenfor dressur, spring og gangartstræning.

På Håndværkslinjen arbejdes der med værktøjskendskab og fra ide til skitse til produkt. De ting der produceres, skal have en funktion i virkeligheden såsom en ny terrasse til skolen, en skateboardrampe, et shelter eller lignende. Der arbejdes med sidemandsoplæring og i arbejdsfællesskaber, linjens elever skal opnå indsigt i og kendskab til hvad der kræves af dem, hvis de skal videre med en håndværkeruddannelse.

På linjen Styrke & Mod undervises eleverne i friluftsaktiviteter som kajak, mountainbike, klatring og flere andre naturaktiviteter med henblik på, at eleverne senere kan tilrettelægge forløb for hinanden. Alle aktiviteterne tilrettelægges med formålet at udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer.

Valgfag vælges mellem forskellige fritidsinteresser, som er inddelt i 4 grupper: ridning, musiske fag, idrætslige fag og kreative fag.

Der undervises i dansk, matematik, engelsk, naturfag/fysik-kemi, samfundsfag og idræt som obligatoriske fag. Der er mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende 10. klasses. Hvis en elev ikke har bestået dansk eller matematik, kan det tilbydes som enkeltfagsprøve.

I fagene dansk, engelsk og matematik er eleverne opdelt på 2 hold, som igen kan deles i 2 klasser.

 • Ikke-prøveforberedende klasser, AB
 • Prøveforberedende klasser, CD

Eleven indplaceres på niveau på baggrund af dokumentation fra tidligere skole samt indledende samtale imellem elev, forældre og forstander. Der kan flyttes mellem niveauerne i de boglige fag, hvis det findes konstruktivt i forhold til elevens faglige udvikling. Ved den niveaudelte undervisning i de boglige fag sikrer vi, at den enkelte elev mødes i faglig øjenhøjde, på et lille hold med deraf følgende større læreropmærksomhed. Eleverne opnår herved de bedste betingelser for en faglig progression.

Valgfagene vælges efter interesse, og som på linjefagene integreres alle elever. I den øvrige pædagogisk tilrettelagte virksomhed samt i fritiden er eleverne ligeledes fuldt integrerede. Vi arbejder målrettet med at skabe en høj grad af rummelighed hos den enkelte og en forståelse af hinandens værdifulde forskelligheder.

Der tilrettelægges emneuger med fagligt og kulturelt indhold. Derudover kommer eleverne i brobygningsforløb og praktik. Elever i 10. klasse skriver OSO opgave.

Sidst på skoleåret modtager hver elev skriftlige udtalelser i alle fag, samt en generel personlig udtalelse.

ASF tilbud

Sydfyns Fri Fagskole har plads til en mindre gruppe unge med diagnosen ASF. Formålet hermed er at den enkelte elev får bedre mulighed for at klare sig selv i sociale interaktioner med jævnaldrende neurotypiske unge. Denne gruppe deltager i alle aktiviteter på lige fod med resten af eleverne, og undervises derudover af skolens ASF-lærere i social tænkning.

STU tilbud

Sydfyns Fri Fagskole har plads til en gruppe unge, der er her som en del af deres STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Gennem uddannelsen udvikles den enkelte elev personligt og socialt og opnår bedre forudsætninger for at begå sig selvstændigt. I løbet af uddannelsen afklares eleven i forhold til uddannelses- og erhvervssevne. STU eleverne tilbydes at afslutte deres forløb i vores udslusningsbolig hvor der arbejdes målrettet med at blive klar til at bo selvstændigt med mindst mulig støtte. STU-eleverne deltager i alle aktiviteter på lige fod med resten af eleverne, dog ikke i de boglige timer. STU-eleverne har til huse i vores STU-hus og undervises af lærere fra STU-teamet.

Sydfyns Fri Fagskoles specialpædagogiske tilbud

Formålet med et skoleår på Sydfyns Fri Fagskole er at den enkelte elev bliver uddannelsesparat. For elever med særlige behov og læringsforudsætninger er der derfor behov for at afdække og udvikle på den enkeltes muligheder i forhold til fremtidig uddannelse og job. 

Uddannelsesparathed vurderes på følgende fire parametre:

 1. Faglige forudsætninger i dansk, matematik, engelsk og naturfag.
 2. Personlige forudsætninger
 3. Sociale forudsætninger
 4. Praksisfaglige forudsætninger

Sydfyns Fri Fagskoles specialpædagogiske tilbud arbejder med alle fire aspekter af uddannelsesparathed.

1. Niveauopdelingen samt at holdene er små, sikrer størst mulig faglig progression. I de boglige fag arbejdes der desuden med gøremålsundervisning – hvor det er muligt for at etablere bedst mulig sammenhæng mellem teori og praksis.

2: At være uddannelsesparat på det personlige plan handler om evne og vilje til kontinuerligt at leve op til det omkringliggende samfunds forventninger. At kunne tage vare på sin egen person og være en god samfundsborger. Vi arbejder med personlig hygiejne, fremtræden og orden. Vi arbejder med mødedisciplin, hvor vi støtter den enkelte unge i at møde til tiden og undgå fravær. Vi taler med den enkelte unge om at have gode vaner når det gælder kost og motion. Vi støtter den enkelte elev i at få større selvindsigt og livsglæde. Vi arbejder hen mod, at den enkelte elev selv tager ansvar og ser værdien af at sætte sig mål og vedholdende forfølge dem.

3. Igennem undervisningen arbejdes der med elevernes samarbejdsevner. De mange praktiske gøremål i løbet af dagen understreger på en naturlig måde vigtigheden af at den enkelte bidrager med det han / hun kan. I det tætte fællesskab, som der er på en mindre kostskole arbejdes der målrettet og bevidst med at udvide den enkeltes tolerance og respekt for individ som fællesskab.

Strukturen i skolens hverdag øver hver dag disse sociale færdigheder. Enkelte unge har brug for ekstra støtte til at se sin egen rolle i fællesskabet og i samspillet med andre mennesker.

4: I mere end en tredjedel af timetallet undervises der praksisfagligt og derudover skabes der en sammenhæng i mellem teori og praksis i gøremålsundervisningen i de boglige fag. I Linjefagstimer, køkkenundervisning og valgfag afdækkes og øges den enkeltes elevs praksisfaglige forudsætninger markant.

På Sydfyns Fri Fagskole er der en grundig erhvervsvejledning. Vi tilbyder både almen brobygning og linjebrobygning samt to ugers virksomhedspraktik. Inklusionstilbuddet indeholder individuel vejledning og en ekstra indsats for at motivere og fastholde den enkelte unge i disse tilbud.            

 

Pædagogisk indsats

Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement.

Skolens inklusionstilbud indebærer pædagogisk indsats på flere forskellige områder.

I undervisningssituationerne, ved forberedelse og evaluering sammen med eleven, på personalemøder, tæt samarbejde med hjemmet, sammenhæng i hverdagen, små holdstørrelser, veluddannet personale og god normering.

Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer og der er ugentlige individuelle samtaler mellem elev og kontaktlærer for at sikre både trivsel og progression. Samtaler med den enkelte elev kan foregå både i undervisningssituationen og på andre tidspunkter.

Vores pædagogiske tilgang er anerkendelse og den proaktive samtale, og det er vores oplevelse, at det forpligtende fællesskab er personligt udviklende.

I alle undervisningssituationer sikres et godt undervisningsmiljø, og der er mulighed for at fokusere på den enkelte elevs udfordring ved f.eks. at hente eleven, tale, støtte og fastholde. Sydfyns Fri Fagskole har personalemøder en gang om ugen, og her er der mulighed for opfølgning på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med den unges forældre, da indsatsen gerne skal virke fremadrettet og samtidig tage udgangspunkt i den unges egen situation. Vi ser den enkelte unge med et helhedssyn. Der skal være sammenhæng i hverdagen mellem den personlige og den faglige udvikling. Veluddannet personale, der anerkender den enkelte unges udfordringer, små hold og mange tilgængelige lærere sikrer, at den pædagogiske indsats er vel kvalificeret.  

Målgruppe

Unge hvor deres hjemkommunes PPR vurderer, at der er et specialundervisningsbehov på 9 eller flere timer om ugen.

Sydfyns Fri Fagskoles inklusionstilbud

Formålet med et skoleår på Sydfyns Fri Fagskole er at den enkelte unge skal blive uddannelsesparat og afklaret om, hvilken ungdomsuddannelse han eller hun skal påbegynde.

Uddannelsesparathed vurderes på følgende fire parametre:

 1. Faglige forudsætninger i dansk, matematik, engelsk og naturfag.
 2. Personlige forudsætninger
 3. Sociale forudsætninger
 4. Praksisfaglige forudsætninger

Sydfyns Fri Fagskoles inklusionstilbud arbejder med alle fire aspekter af uddannelsesparathed.

Ad a:

Niveauopdelingen samt at holdene er små sikrer størst mulig faglig progression. I de boglige fag arbejdes der desuden med gøremålsundervisning – hvor det er muligt for at etablere bedst mulig sammenhæng mellem teori og praksis.

 Ad b:

At være uddannelsesparat på det personlige plan handler om evne og vilje til kontinuerligt at leve op til det omkringliggende samfunds forventninger. At kunne tage vare på sin egen person og være en god samfundsborger. Vi arbejder med personlig hygiejne, fremtræden og orden. Vi arbejder med mødedisciplin, hvor vi støtter den enkelte unge i at møde til tiden og undgå fravær. Vi taler med den enkelte unge om at have gode vaner når det gælder kost og motion. Vi støtter den enkelte elev i at få større selvindsigt og livsglæde. Vi arbejder hen mod, at den enkelte elev selv tager ansvar og ser værdien af at sætte sig mål og vedholdende forfølge dem.

Ad c:

Igennem undervisningen arbejdes der med elevernes samarbejdsevner. De mange praktiske gøremål i løbet af dagen understreger på en naturlig måde vigtigheden af at den enkelte bidrager med det han / hun kan. I det tætte fællesskab, som der er på en mindre kostskole arbejdes der målrettet og bevidst med at udvide den enkeltes tolerance og respekt for individ som fællesskab.

Strukturen i skolens hverdag øver hver dag disse sociale færdigheder. Enkelte unge har brug for ekstra støtte til at se sin egen rolle i fællesskabet og i samspillet med andre mennesker.

Ad d:

I mere end en tredjedel af timetallet undervises der praksisfagligt og derudover skabes der en sammenhæng i mellem teori og praksis i gøremålsundervisningen i de boglige fag. I Linjefagstimer, køkkenundervisning og valgfag afdækkes og øges den enkeltes elevs praksisfaglige forudsætninger markant.

På Sydfyns Fri Fagskole er der en grundig erhvervsvejledning. Vi tilbyder både almen brobygning og linjebrobygning samt to ugers virksomhedspraktik. Inklusionstilbuddet indeholder individuel vejledning og en ekstra indsats for at motivere og fastholde den enkelte unge i disse tilbud.            

 

Pædagogisk indsats

Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement.

Skolens inklusionstilbud indebærer pædagogisk indsats på flere forskellige områder.

I undervisningssituationerne, ved forberedelse og evaluering sammen med eleven, på personalemøder, tæt samarbejde med hjemmet, sammenhæng i hverdagen, små holdstørrelser, veluddannet personale og god normering.

Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer og der er ugentlige individuelle samtaler mellem elev og kontaktlærer for at sikre både trivsel og progression. Samtaler med den enkelte elev kan foregå både i undervisningssituationen og på andre tidspunkter.

Vores pædagogiske tilgang er anerkendelse og den proaktive samtale, og det er vores oplevelse, at det forpligtende fællesskab er personligt udviklende.

I alle undervisningssituationer sikres et godt undervisningsmiljø, og der er mulighed for at fokusere på den enkelte elevs udfordring ved f.eks. at hente eleven, tale, støtte og fastholde. Sydfyns Fri Fagskole har personalemøder en gang om ugen, og her er der mulighed for opfølgning på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med den unges forældre, da indsatsen gerne skal virke fremadrettet og samtidig tage udgangspunkt i den unges egen situation. Vi ser den enkelte unge med et helhedssyn. Der skal være sammenhæng i hverdagen mellem den personlige og den faglige udvikling. Veluddannet personale, der anerkender den enkelte unges udfordringer, små hold og mange tilgængelige lærere sikrer, at den pædagogiske indsats er vel kvalificeret.    

Målgruppe for inklusionstilbud

Unge, som ikke er uddannelsesparate og som har brug for ekstra støtte og opmærksomhed for at blive uddannelsesparate.

Unge, som har faglige udfordringer i de boglige fag.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Skolens fag skal hjælpe eleverne til at udvikle egne evner og anlæg samt skabe klarhed over de muligheder, eleverne har for at komme videre efter endt skoleophold. Skolens erhvervsvejledere har løbende kontakt med hver enkelt elev med henblik på deres fremtidige valg. Fra midt i september arbejder alle elever løbende med uddannelsesplaner og inden januar kontaktes hjemmene for at inddrage dem i en dialog.

Kostskoleformen

Kostskolefællesskabet giver en udvidet mulighed for at arbejde med elevernes identitets- og demokratiske dannelse. Det er Sydfyns Fri Fagskoles mål at give eleverne et anderledes år, hvor vores elever bliver bevidste om deres egen rolle i samspillet med både undervisere og kammerater. Vi vil sikre gode stabile menneskelige forhold, hvor der i fællesskabet er plads til den enkelte elev, og hvor der samtidig arbejdes med en stadig udvikling af personlige holdninger, kundskaber og evner.

Dette opnås blandt andet ved:

 • Fællesaften- arrangementer med overvejende fagligt og kulturelt indhold
 • Morgensamlinger med fællessang og forskellige emner.
 • Fælles introtur og lejrskole
 • Ekskursioner året igennem
 • Traditionsbundne arrangementer
 • Tæt vejlederkontakt til hver enkelt elev, gennem kontaktlærerfunktionen
 • Synlig uddannelsesvejledning
 • Daglige pligter til fællesskabets bedste, samt hjælpen til overholdelsen af dem

Ekskursioner og lejrskoler

Formålet med ekskursioner og lejrture er at give eleverne oplevelser, der ligger ud over hverdagen. Turene skal være en uddybning af undervisningen på skolen men også være til inspiration både personligt, fagligt og kulturelt.

På en kort tur med en overnatning i starten af skoleopholdet tager vi til Langeland. Introturen har kulturelt og socialt indhold. På korte ture i løbet af året besøger vi virksomheder, museer, kulturpersonligheder og går i teatret og biografen.

Udlandsturen er en skilejrskole i Østrig. Eleverne undervises på ski, kælk og snowboard og der er arrangeret ture i området. Forinden arbejdes der med elevernes fysiske grundform og der undervises i ”turist tysk” samt kendskab til Østrigs historie og kultur.

Skolens indholdsplan for 2023 er godkendt af bestyrelsen.

Årsplan for undervisning 2023

Årsplan 22:23

Årsplan 21:22

Sydfyns Fri Fagskole er kommet godt i mål med tidligere års strategier. 

Elevtallet er nu 70 elever, hvoraf ca. 62-64 er kostelever og de sidste er dagelever, som har base i Dagselevfløjen. 
I køkkenet er der tilført ekstra ressourcer således, at der er køkkenpersonale på til kl.19 fra mandag til torsdag.
Vi har et STU-team som i højere grad adskiller STU´en fra fagskolen. Der arbejdes med en tydeligere struktur og en genkendelig hverdag, hvor eleverne selv kan tage medansvar for egen læring. 

Pædagogik: Vi har igennem de seneste år arbejdet på at alle pædagogisk ansatte har et fælles fagligt fundament, som giver vores elever med andre læringsforudsætninger de bedste vilkår. Alle lærerne deltog i mentaliseringskursus, i 2021 / 2022 varetaget af Center for Mentalisering. I 2023 har alle været på mentorkursus med Marianne Schøler fra ungliv.dk. Det er vores overbevisning at det har en positiv effekt ind i hverdagen, at alle har samme sprog og begreb om deres opgaver. Det vil fortsat være en prioritet at udvide og styrke den fælles platform.

Camps: Vi har også i 2022 / 23 gennemført camps understøttet af Tietgenfonden for 8. og 9. klassetrin. Vi har besluttet at videreføre formatet, da det har en positiv effekt på vores rekruttering.

Perspektiver:
Bestyrelsen har besluttet, at vi fra skoleåret 24 / 25 udvider med en efterskoledel med et samlet særligt undervisningstilbud. Der arbejdes derfor med at muliggøre dette.

Der arbejdes på at udvide vores tilbud med en maritim linje. Der er startet et samarbejde op med Svendborg Søfartsskole og planen er at vi kan udbyde en maritim linje fra skoleåret 24 / 25.

Der arbejdes på at ansøge om eksterne midler fra fonde til etablering af bevægelseshal og to faglokaler yderligere. 

Den 21.8.2023/Henrik Karup 

Evalueringsplan 2022

Personale:
Skoleåret evalueres løbende på ugentlige personalemøder samt særskilt på medarbejdermøder to dage efter skoleårets afslutning. På personalemøder tages emner op, som er skrevet ind i skemaet under fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Enhver medarbejder kan skrive emner på dagsordenen. Årets arrangementer evalueres på lærermøde umiddelbart efter arrangementets afholdelse. Der afholdes MUS-samtaler med henblik på at afdække den enkelte medarbejders trivsel og ønsker for videre udvikling. 

Der afholdes pædagogiske dage med fokus på udvalgte emner. 

Elever: 

Eleverne evaluerer løbende deres skoleår med deres kontaktlærer gennem samtaler. 

Kontaktlærer og faglærere udarbejder statusrapport med beskrivelse af aktuel status og trivsel i alle boglige fag, linjefag og i forhold til den personlige og sociale trivsel. 

STU elever evalueres gennem møder med UU og eventuelle sagsbehandler, sammen med kontaktlærer og vejleder på skolen. 

Evalueringstype

Udført

2023

2024

2025

2026

2027

2028

UMV (Hvert 3. år)

 

E 2023

  

F 2026

  

APV (Hvert 3.år)

E 2022

  

E 2025

  

E 2028

Selvevaluering (hvert 2. år) Selvevalueringen er en evaluering af skolens virksomhed med udgangspunkt i værdigrundlaget. 

Selvevalueringen skal offentliggøres på hjemmesiden.

F 2022

Fællesskaber

 

F 2024

Samarbejdsevne 

 

F 2026

Selvstændighed

 

F 2028

Livsglæde

Årsevaluering (hvert år)

Vi evaluerer vores samlede undervisning og udarbejder en plan for opfølgning på evalueringen. 

F 2023

F 2024

F 2024

F 2025

F 2026

F 2027

F 2028

Like this:

Like Loading...